Jak utworzyć użytek ekologiczny?

Aktualności Przyroda, 4 maja 2010

Użytki ekologiczne to zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej, takie jak: naturalne zbiorniki i oczka wodne, kępy drzew oraz krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania. Mogą obejmować obiekty o różnorodnych rozmiarach i stanowią stosunkowo prosty sposób ochrony danego fragmentu lokalnej przyrody.

W celu zapoznania się z obecnym stanem prawnym użytków ekologicznych i możliwościami ich utworzenia zachęcam do lektury poniższej broszury przygotowanej przez Klub Przyrodników:

Jak utworzyć użytek ekologiczny?Obserwacje

  • 19.11.2010 – 2 perkozy rdzawoszyje u ujścia Bobru do zbiorniku Bukówka

  • 19.11.2010 – stadko 4 samców i 2 samic gągoła na zbiorniku Bukówka

  • 19.11.2010 – 8 krakw w rozlewiskach zbiornika Bukówka

  • 19.11.2010 – 1 kormoran na zbiorniku Bukówka

  • 19.11.2010 – 2 czaple siwe na zbiorniku Bukówka

  • Twitter